ANTWERPEN – PARKEERTARIEVEN

VERHOGEN VANAF 1 JANUARI 2020

uit de nieuwsbrief van de Stad Antwerpen.
18 november 2019, 9 uur .

Wijziging parkeertarieven in Antwerpen vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de parkeertarieven in Antwerpen aangepast. Daarnaast rolt de stad in de loop van 2020 nog andere aanpassingen rond het parkeerbeleid uit. Enkele tariefzones worden aangepast en uitgebreid om de zones duidelijker en leesbaarder te maken, ook de grenzen van de bewonerszone Historisch Centrum worden uitgebreid.

Om de parkeerdruk in Antwerpen te verlagen, neemt de stad verschillende maatregelen. Zo werd sinds 1 april 2019 bewonersparkeren in de 20ste-eeuwse gordel en de wijken buiten de Antwerpse Ring ingevoerd.

Een andere belangrijke pijler van het parkeerbeleid is het tariefbeleid.

Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven in Antwerpen aangepast. De laatste indexatie van de parkeertarieven vond plaats in 2013. Een benchmark gaf aan dat er in Antwerpen, in vergelijking met andere Vlaamse en internationale steden, geen hoge parkeertarieven gelden. 

Door de tarieven te actualiseren, zorgt de stad Antwerpen er voor dat het voor middellange en langparkeerders interessanter wordt om niet op straat te parkeren. Zo wordt het voor bewoners en kortparkerende bezoekers makkelijker een parkeerplaats op straat te vinden en daalt de parkeerdruk.

Overzicht van huidige en nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020

Het bedrag van een retributie wordt verhoogd van 30 naar 39 euro.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Andere maatregelen

Naast het actualiseren van de tarieven zal de stad Antwerpen in de loop van 2020 ook andere maatregelen uitrollen in verband met het parkeerbeleid.

Bewonerszone Historisch Centrum

Vanaf 1 januari zal de buffer van de bewonerszone Historisch centrum een stuk uitbreiden met volgend gebied:

 • Brouwersvliet en deel Oudeleeuwenrui tot en met Generaal Belliardstraat;
 • Generaal Belliardstraat;
 • Klapdorp.

Download het nieuwe plan.

Tariefzones

Verder worden in de loop van 2020 ook enkele tariefzones aangepast en uitgebreid om de situatie duidelijker en leesbaarder te maken.

 • Rode zone uitgebreid
  De rode zone wordt zo uitgebreid dat er een consequent parkeerbeleid ontstaat in het gebied binnen de Leien, de buurt rond het station Antwerpen-Centraal en de Montevideowijk en Cadixwijk op het Eilandje. Concreet betekent dit het volgende:
  • De wijken Zuid en Nieuw Zuid worden toegevoegd aan de rode zone (na de opening van parking Steendok).
  • Op het Eilandje worden de Montevideowijk en de Cadixwijk toegevoegd aan de rode zone. Deze zone sluit zo beter aan bij de binnenstad. Voor langparkeerders zijn parkings Rijnkaai en Godefriduskaai op loopafstand aanwezig.
  • Enkele straten rond het station Antwerpen-Centraal, waar momenteel de lichtgroene zone geldt, worden toegevoegd aan de rode zone. Zo zal in de volledige bewonerszone aan het station één tarief gelden. De straten ten westen van de Provinciestraat worden toegevoegd aan de rode zone. De Provinciestraat zelf en de straten ten oosten vallen onder het donkergroene regime.
 • Groene zone wordt aangepast
  • In de volledige wijk Zurenborg zal het betalend parkeren gelden tot 22 uur. Dit was nu enkel in een deel van de wijk het geval. Met de aanpassing geldt dezelfde regeling voor de volledige bewonerszone Zurenborg. Enkel de parking aan de Vlijtstraat valt niet mee onder dit regime. In de straten rond het station van Berchem blijft wel het lichtgroene tarief gelden om daar geen overdruk van pendelaars te creëren. In de rest van Zurenborg blijft het donkergroene tarief gelden en is een dagticket dus nog steeds mogelijk.
  • De twee beperkte lichtgroene zones rond het nieuwe en oude justitiepaleis worden mee opgenomen in de grotere donkergroene zone. Op die manier behoren de bewonerszones Harmonie – Brederode – Markgrave en Klein Antwerpen volledig tot de donkergroene zone.
  • Op het Eilandje wordt het Kempeneiland toegevoegd aan de donkergroene zone. Op deze manier geldt er ook bewonersparkeren. In deze zone was er nog geen bewonersparkeren. Deze toevoeging komt de leesbaarheid voor gebruikers ten goede.
 • Extra gele zones in de omgeving van de Herentalsebaan
  In de Herentalsebaan geldt momenteel het winkelstraatprincipe. Met deze parkeerregeling wil de stad Antwerpen inzetten op kortparkeerders, zodat er meer rotatie is op die parkeerplaatsen en dus bezoekers van de handelszaken snel en eenvoudig een vrije parkeerplaats kunnen vinden. ’s Avonds en op zondag zijn deze plaatsen dan weer optimaal beschikbaar voor bewoners. Deze zone wordt lichtjes uitgebreid met:
  • de twee bestaande pocketparkings zodat ook hier volop kan worden ingezet op kortparkerende bezoekers;
  • parking begraafplaats. Deze parking staat momenteel namelijk vaak vol met langparkerende bezoekers en bewoners die niet op de begraafplaats moeten zijn waardoor bezoekers van de begraafplaats hier niet kunnen parkeren.
 • Carettestraat en Vaartkaai worden geschrapt uit de blauwe zoneIn de omgeving van het Sportpaleis worden de Carettestraat en de Vaartkaai uit de blauwe zone gehaald. Omdat een verhoogde parkeerdruk op sommige momenten er niet tot overlast leidt, is het niet nodig om er parkeren voor meer dan twee uur te ontmoedigen. In deze straten zal het beperkt parkeren in tijd dus vervallen.
 • Roze zone wordt groter
  • De wijk Zwarte Arend in het district Deurne wordt toegevoegd aan de roze zone. Heel wat bezoekers omzeilen het parkeertarief door aan deze kant van de Ruggeveldlaan te parkeren waardoor bewoners veel moeite hebben om een parkeerplaats te vinden. Ook de andere straten in het district Deurne, waar deze problematiek zich stelt, worden toegevoegd aan de roze zone. Er worden ook afspraken gemaakt met de gemeente Borsbeek.
  • De situatie aan de luchthaven van Deurne is minder evident, daar loopt de stadsgrens met de stad Mortsel over de Saffierstraat en de Vosstraat. Deze delen van straten kunnen dus niet zomaar toegevoegd worden aan de roze zone. Er zal bekeken worden met de stad Mortsel wat de mogelijkheden zijn om de zone sluitend  te maken over de stadsgrenzen heen.
  • De roze zone in de Oogststraat in het district Berchem wordt uitgebreid tot aan de stadsgrens met de stad Mortsel, aangezien Mortsel een blauwe zone heeft tot aan zijn stadsgrens en de huidige roze zone slechts tot aan het kruispunt met de Karmelietenstraat geldt. Hierdoor is er nu een deel van de Oogststraat waar nog vrij parkeren geldt. De bewoners van dit deel hebben veel overlast van langparkerende bezoekers en werknemers die de twee zones met beperkt parkeren proberen te vermijden.
  • Bij de uitbreiding van het bewonersparkeren in de 20ste-eeuwse gordel werd gekozen om overal, behalve in enkele winkelstraten, het roze tarief in te voeren om zo een consequent en eenduidig parkeerbeleid te creëren. In de omgeving van de Bredabaan gold er echter al bewonersparkeren aan het oranje tarief (behalve op de Bredabaan zelf waar het gele tarief geldt aangezien hier het winkelstraatprincipe actief is). Om dit gelijk te trekken met de andere gebieden in de 20ste-eeuwse gordel, wordt beslist om het oranje tarief rond de Bredabaan om te vormen naar het roze tarief.